Regulamin Sklepu Internetowego maciejrobertgudan.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Sklep Internetowy jest dostępny pod adresem internetowym: https://maciejrobertgudan.pl/ (dalej: Sklep Internetowy).
  • Właścicielem Sklepu Internetowego jest Maciej Robert Gudan, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą  RITE NRG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą pod adresem ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3 / 2, 53-659 Wrocław, Polska, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7642687723, REGON: 369015211, contact@maciejrobertgudan.come-mail:
  • Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu

Internetowego.

 • Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie, umowy o dostarczenie treści cyfrowych m.in. w postaci kursów on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach
 • Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu utworzenia Konta Klienta, a przede wszystkim w celu złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie
 • Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym w sposób umożliwiający Klientom zapoznanie się z jego treścią i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym.
 • Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu
 • Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
  1. BOK – Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w szczególności na temat produktów, działalności Sklepu Internetowego, Regulaminu oraz aktualnych akcji promocyjnych, pod adresem e-mail: contact@maciejrobertgudan.com
  2. CENA – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży- lub określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należna Sprzedawcy tytułem dostarczenia treści cyfrowych, zgodnie z umową Dostarczenia Treści
 1. KLIENT – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady Umowy zawierane w ramach sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Klient nie może zawrzeć osoby pod pseudonimem lub anonimowo, nie podając swoich danych.
 2. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. PRZEDSIĘBIORCA – KONSUMENT – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji działalności
 4. KONTO KLIENTA – Usługa Elektroniczna; oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu (adres e-mail) i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych Klienta, dostęp do treści cyfrowych, historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
 5. KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi Regulaminami Akcji Promocyjnych, wyświetlenia podsumowania ceny poszczególnych produktów i wszystkich produktów łącznie. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowę.
 6. LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia
 7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o

Produktach, Sklepie Internetowym, Akcjach Promocyjnych, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta.

 1. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym nowa rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny; dostępne w Sklepie Internetowym treści cyfrowe, będące przedmiotem Umowy Dostarczania Treści Cyfrowych za zapłatą
 2. AKCJA PROMOCYJNA– szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak na przykład obniżenie Ceny za Produkt lub Zestaw Promocyjny, czy też obniżenie / brak kosztów wysyłki. Szczegóły Akcji Promocyjnej reguluje Regulamin Akcji Promocyjnej, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu
 3. REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz Umów Dostarczania Treści Cyfrowych oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów.Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. SPRZEDAWCA –Maciej Robert Gudan, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą  RITE NRG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą pod adresem Gen. Władysława Sikorskiego 3 / 2, 53-659 Wrocław, Polska, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7642687723, REGON: 369015211 Sprzedawca jest również podmiotem, który dostarcza treści cyfrowe w ramach realizacji Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych.
 5. TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu
 6. UMOWA – Umowa Sprzedaży lub Umowa Dostarczania Treści
 7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków

porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych (rzeczowo uzasadnionych) przyczyn może zastrzec zawarcie wyłącznie jednej Umowy dla kilku Produktów z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami – np. Zestawu Promocyjnego, według treści Regulaminu Akcji Promocyjnej.

 1. UMOWA DOSTARCZANIA TREŚCI CYFROWYCH – Umowa, której przedmiotem jest dostarczenie Klientowi treści cyfrowych, które oznaczają dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej (np. kurs on-line, webinar, e-book).
 2. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną,przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
 3. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i jej Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy (ułatwienie techniczne). Podczas trwania Akcji Promocyjnej, Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych przyczyn może uzależnić zawarcie jednej Umowy dla kilku Produktów w ramach Zestawu Promocyjnego, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy.
 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 1.Korzystanie ze Sklepu Internetowego może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
  • Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, odpowiednich wymagań Minimalne wymagania techniczne urządzenia Użytkownika

umożliwiające pełne i poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet;
 2. standardowy system operacyjny;
 3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej;
 4. aktywny adres e-mail.
 • Sprzedawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Sklepu Internetowego i świadczonych Usług. Jednakże Sprzedawca nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie przebiegało bez błędów i przerw technicznych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Sklepu Internetowego w dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Klientów.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Klient, korzystając z linków umieszczonych w Sklepie
 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 1.Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
  1. Konto Klienta, w przypadku jego rejestracji;
  2. Umożliwianie Klientom składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  3. prezentowanie Klientom treści reklamowych i marketingowych
  4. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
  5.  
 • Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
  1. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki);
  2. przechowywanie i    udostępnianie    Klientowi    za    pośrednictwem Konta historii Zamówień;
  3. sekcja danych o Użytkowniku
  4. zarządzanie prywatnością.
 • Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:
  1. Wypełnieniu formularza rejestracji, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. Skutecznym zarejestrowaniu się i otrzymaniu potwierdzenia
 • Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji Konta Klienta, wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

contact@maciejrobertgudan.com lub też pisemnie na adres Sprzedawcy. Klient może również samodzielnie usunąć konto, korzystając z modułu usunięcia Konta Klienta. Założenie Konta nie jest wymagane aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.

Sprzedawca może jednak wprowadzić takie ograniczenie w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności z uwagi na związek danego Produktu lub rodzaju Produktów z usługami świadczonymi w ramach Konta.

 • Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do
 • Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży/Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
  3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy i Sklepu Internetowego;
  4. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  5. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  6. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
  7. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści

zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

 1. niepodejmowania działań takich jak:
 • rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
 • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu i realizowania płatności;
 • modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego Cen lub opisów Produktów;
  • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać telefonicznie, mailowo lub na adres
  • Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu
  • Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny
 1. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA / ZAWIERANIA UMOWY 1.Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Produktu lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w ramach Sklepu Internetowego.

4.2.W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Produktów lub usług oraz z uwagi na ich specyfikę, Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia co do sposobów składania Zamówień na określone Produkty. W przypadku składania kilku

Zamówień jednocześnie, z których wobec przynajmniej jednego zastosowanie znajduje ograniczenie, o którym mowa powyżej, może to wpłynąć na dostępność sposobów składania Zamówień również dla pozostałych z nich.

4.3.W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:

 • w przypadku produktów fizycznych – Umowa Sprzedaży,
 • w przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych – Umowa Dostarczenia Treści Cyfrowych
 • Zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia. 5.Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:
  1. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia.
  2. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Użytkownik, który nie posiada Konta

musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży/Dostarczenia Treści Cyfrowych. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu zamówienia

niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP.

W przypadku Przedsiębiorców – Klientów, Sprzedawca może prosić o wskazanie numerów PKD przedsiębiorcy.

 1. W przypadku zakupu przedmiotów fizycznych, Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy (nie dotyczy Treści Cyfrowych).
 2. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów w przypadku realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja
 4. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego zamówienie Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji z Koszyka z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy
 1. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności;
 • Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego
 • Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:
  1. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży/ Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo
  2. informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, z powodu braku płatności.
 • Umowa Sprzedaży / Umowa Dostarczenia Treści Cyfrowych zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa

powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów.

 • W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, BOK skontaktuje się z Klientem w celu:
  1. poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy;
  2. albo potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje poniżej.
 • W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa w zakresie wskazanych przez BOK Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została
 • Niezależnie, Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e mail, SMS lub kontaktując się
 • Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym 493-495 Kodeksu cywilnego,

w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

 • Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym

opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia

przez Klienta woli związania się Umową.

 • Akcje Promocyjne obowiązujące w Sklepie Internetowym nie łączą się, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią
 • Każda z przeprowadzanych Akcji Promocyjnych posiada odpowiedni Regulamin Akcji Promocyjnej. W przypadku obowiązywania Akcji Promocyjnej, przepisy Regulaminu Akcji Promocyjnej mają pierwszeństwo przed przepisami niniejszego W kwestiach nieujętych w Regulaminie Akcji Promocyjnej,

zastosowanie znajdują przepisy niniejszego Regulaminu.

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT 1.Sprzedawca udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności z tytułu realizacji Umowy, w szczególności:
  1. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów zewnętrznych, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego;
  2. płatności odroczone / sprzedaż na raty, za pośrednictwem upoważnionych serwisów zewnętrznych, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu
 • Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.
 • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
 • W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał

płatność z góry, tj. płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 4 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą przez BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy – nie dotyczy to jednak Produktów służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

6.1.W przypadku produktów fizycznych, dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów wskazanych w Sklepie Internetowym.

6.2.W przypadki treści cyfrowych, Sprzedawca nie wprowadza ograniczeń terytorialnych. 6.3.Dostawa produktu fizycznego do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane w Sklepie Internetowym, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta

woli związania się Umową Sprzedaży. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Produktu. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

6.4.Doręczenie treści cyfrowych jest darmowe.

 1. KURSY ON-LINE
  • Realizacja zamówienia kursu on-line następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu on-line.
  • Dostęp do kursu on-line odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy kursowej, pod adresem: contact@maciejrobertgudan.com. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem dla Kupującego Konta Klienta w ramach platformy kursowej umożliwiającego mu uzyskanie dostępu do
  • Dostęp do kursu jest przesyłany niezwłocznie, nie później niż w okresie 24

7.4.Z chwilą pierwszego zalogowania się do Konta Klienta w ramach platformy kursowej, treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Klientowi.

7.5.W przypadku zakupu kursu on-line w trybie pre-order, Sprzedawca dostarczy

Klientowi Produkt w czasie wyraźnie wskazanym podczas składania zamówienia (np. nie później niż do….).

7.6.W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu (np. dostęp na dwa lata). W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. Jeżeli dostęp do kursu on-line przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu, o czym uprzedzi Klientowi przynajmniej z dwu miesięcznym wyprzedzeniem.

Sprzedawca może w takiej sytuacji umożliwić pobranie materiałów kursowych na dysk lub do pamięci urządzenia Klienta.

7.7.W sytuacji, w której Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowych lub usługi cyfrowej bez zbędnej zwłoki lub w uzgodnionym terminie, Klient może – po wezwaniu przedsiębiorcy do ich dostarczenia – rozwiązać umowę. W razie braku zgodności z umową Klient ma prawo żądać doprowadzenia treści cyfrowych lub usługi cyfrowej

do zgodności z umową (chyba że jest to niemożliwe lub wiązałoby się z niewspółmiernymi kosztami dla Sprzedawcy). Jeżeli Sprzedawca nie podejmuje takiego działania, Klient może otrzymać proporcjonalne obniżenie Ceny lub rozwiązać umowę.

 • Po rozwiązaniu umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszelkie koszty, z wyjątkiem kosztów zapłaconych przez Klienta w okresie, w którym treści cyfrowe lub usługa cyfrowa dostarczane w sposób ciągły były zgodne z umową.
 • Klient zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • korzystać z platformy w sposób nie zakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, nie wpływający negatywnie na funkcjonowanie

platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania, 7.9.2.nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,

7.9.3.nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy, w szczególności nie kopiować.

 • W wypadku korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ustępem powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do trwałego lub czasowego zablokowania Klientowi dostępu do platformy. Ponadto, Sprzedawca może skierować względem Klienta roszczenie cywilne, na zasadach ogólnych a także zgłosić sprawę do właściwych organów ścigania.
 • Poszczególne kursy on-line dostępne w Sklepie mogą być prezentowane

również w ramach oddzielnych stron internetowych, innych niż Sklep Internetowy. Zakup dostępu do Kursu następuje jednak zawsze za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 • Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta o w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 • W momencie wysyłki wiadomości, o której mowa w ustępie powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  • Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy prawa, 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
  • Regulacje niniejszej Polityki Zwrotów dotyczą również Przedsiębiorcy – Konsumenta, który oświadcza, że korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie

art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ponieważ jako osoba fizyczna zawarł umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a sama umowa nie posiada dla niego charakteru zawodowego.

 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

8.4.W przypadku zamówienia w trybie pre-order, Konsument oraz Przedsiębiorca – Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych, jednak nie później niż do chwili doręczenia treści cyfrowych.

 • Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład

w następujących formach:

 • pisemnie na adres Sprzedawcy;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@maciejrobertgudan.com
 • z wykorzystaniem wzoru Formularza Zwrotu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego

8.7.W przypadku produktów fizycznych, bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę – Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (pełnomocnika), a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.

 • Konsument i Przedsiębiorca – Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem na adres
 • Konsument i Przedsiębiorca – Konsument powinien zabezpieczyć zwracany produkt fizyczny w taki sposób, by nie uległ on zniszczeniu w czasie transportu,

uwzględniając specyfikę produktu oraz potencjalne zagrożenia w trakcie transportu. Zaleca się wykorzystać materiały, w które Sprzedawca zapakował towar.

 • W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 • W przypadku Umowy Sprzedaży, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków do momentu otrzymania zwracanego towaru lub do momentu otrzymania dowodu jego odesłania.
 • W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
 • W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę –

Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Odpowiedzialność Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).

 • Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy – Konsumentowi w przypadku:
  1. przekroczenia terminu 14 dni na poinformowanie Sprzedawcę o woli odstąpienia od umowy sprzedaży;
  2. gdy przedmiotem Umowy są treści cyfrowe, które zostały dostarczone Klientowi (np. kurs on-line, webinar, e-book).
 1. REKLAMACJA PRODUKTU
  • Klient będący Konsumentem jest uprawniony do dokonania reklamacji zakupionego Prawa zawarte w pkt. 7 przysługują również Przedsiębiorcom – Konsumentom.
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
  • Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez 9.4.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład
   1. pisemnie na adres Sprzedawcy;
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@maciejrobertgudan.com
  • Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
 2. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość

Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

 1. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu
  • Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać

usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 • Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu
 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za
 • W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Roszczenie o

usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed

upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  • Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i

nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

 • Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.

php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 • Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

 1. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę̨ do rozwiazywania sporów konsumenckich online. Sprzedawca nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiazywania

sporów.

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  • Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, dokumentów prawnych, logotypów, znaków towarowych,

tekstu, grafiki, zdjęć, i innych zamieszczonych przez Sprzedawcę treści należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem

 • Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Sklepu Internetowego, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Sprzedawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz Klientów Sklepu
 • Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Wykorzystywanie danych Sklepu Internetowego w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym Sprzedawcy i uzyskaniu od niego pisemnej
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

12.1. Zasady ochrony danych osobowych określa dokument „Polityka Prywatności”, dostępny w zakładce „Polityka Sklepu”.

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
  • Niniejszy 13 punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami i Przedsiębiorcami –
  • Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  • Zgodnie z 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
  • Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
  • W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników,

odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

 • Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
 • W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Regulamin w wersji 0. wchodzi w życie z dniem 23.06.2021 r.
  • Regulamin jest dostępny wyłącznie w języku
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego
 • O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo
 • W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Klienta przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu
 • O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zostaje poddane właściwym sądom polskim, właściwym miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
 • Treść niniejszego Regulaminu może ulec O wszelkich zmianach Sklep Internetowy będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego.

Sprzedający zastrzega,że wszelkie informacje przekazane w ramach treści kursu on-line stanowią zbiór osobistych doświadczeń i wiedzy prowadzącego i zaproszonych gości.

Sprzedający nie przyjmuje ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Kupującego, jeśli określone decyzje podjął w związku z informacjami uzyskanymi

w czasie szkolenia. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wdrożenie informacji zawartych w kursie oraz nie gwarantuje odniesienia określonych zysków finansowych. Sprzedający zastrzega,że prezentowane informacje nie są wiążącymi stanowiskami prawnymi i nie są doradztwem podatkowym i biznesowym. W celu uzyskania indywidualnej oceny / porady, Sprzedający zaleca kontakt ze specjalistą.